ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่  ต.กุดชุมแสง  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210