ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

.  ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา        โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่              ตั้งอยู่เลขที่    

ถนน          -  ตำบลกุดชุมแสง            อำเภอหนองบัวแดง             จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์   36210     โทรศัพท์   - ๔๔๘๒ - ๒๙๖๒           โทรสาร     -

e – mail  websit    http://www.nty.chaiyaphum1.com

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๑

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ก่อนประถมศึกษา  ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพื้นที่บริการ    หมู่บ้าน  ได้แก่    บ้านนาทุ่งใหญ่   หมู่ที่ ๒    และ  บ้านทุ่งแลนคา  หมู่ที่ ๑๘    จำนวนครัวเรือน   ๒๓๖ ครัวเรือน

 

.  ข้อมูลด้านการบริหาร

ชื่อ-สกุลผู้บริหาร      นายเสงี่ยม   แทนพลกรัง

วุฒิการศึกษาสูงสุด          การศึกษามหาบัณฑิต (กศ..)         สาขา   บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖   จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๙ ปี

 

   ประวัติโดยย่อของสถานศึกษา

            โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่  ตั้งขึ้นเมื่อ   ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๐๐ ตั้งอยู่หมู่ที่  ตำบลกุดชุมแสง  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมีเนื้อที่   ๒๕   ไร่        งาน     ๑๐   ตารางวา

 เปิดสอน    ระดับ  คือ

-         ระดับก่อนประถมศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  -

-         ระดับประถมศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  -

 

WebRep
เครดิตโดยรวม
 


WebRep
เครดิตโดยรวม