บุคลากร

ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ 

นายสุรชัย  พันธ์โสรี
ครูชำนาญการพิเศษ


 นางนลพรรณ  พันธ์โสรี
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวกนกกาญจน์  โพธิ์บาง
พนักงานราชการ

WebRep
เครดิตโดยรวม
 

นางวิลาวัณย์  ตะกิ่มนอก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวัชราภรณ์  ศักดิ์ภูเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิภารัตน์  ชัยเนตร์
ครูชำนาญการพเศษ

นางสาวกาญจนรัตน์  ประภาสะโนบล

ครูชำนาญการพิเศษ