รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ผลการรายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 256(1).pdf

รายงานผลค่าสาธารณูปโภค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปผลการบริหารงบประมาณ ครั้งที่ 1 ปีงบประ.pdf

สรุปผลการบริหารงบประมาณ

ครั้งที่ 1

1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

สรุปผลการบริหารงบประมาณ ครั้งที่ 2 ปีงบประ.pdf

สรุปผลการบริหารงบประมาณ

ครั้งที่ 2

1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563