สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กันยายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด(1).pdf