ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210