คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ 4 ฝ่าย.pdf
คู่มือฝ่ายวิชาการรวมปก.pdf

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือฝ่ายงบรวมปก.pdf

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณ

ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือฝ่ายบุคคลรวมปก.pdf

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารบุคคล

ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือฝ่ายบริหารทั่วไปรวมปก.pdf

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

ประจำปีการศึกษา 2564