คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่

การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด.pdf

หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน

ใบรับรองการเป็นนักเรียน.pdf

ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่

ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่.pdf