รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่

รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ.pdf

รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ใหม่.pdf