ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒

ถนน - ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36210 โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๘๒ - ๒๙๖๒ โทรสาร -

e – mail websit http://www.nty.chaiyaphum1.com

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพื้นที่บริการ ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒ และ บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ ๑๘ จำนวนครัวเรือน ๒๓๖ ครัวเรือน

๒. ข้อมูลด้านการบริหาร

ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายเสงี่ยม แทนพลกรัง

วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๙ ปี

ประวัติโดยย่อของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๐๐ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา

เปิดสอน ๒ ระดับ คือ

- ระดับก่อนประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑-๒

- ระดับประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

WebRep

เครดิตโดยรวม

WebRep

เครดิตโดยรวม

WebRep

เครดิตโดยรวม