หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคล

แก้ไขคำนำคู่มือ_merged.pdf

พระราชบัยญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

พรบระเบียบ.PDF

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษา

ว21_2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ..pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สิ่งที่แนบ ว2202_2561 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

สรรหาลูกจ้าง.pdf

แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

ว5527_2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประเมินและเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสถานศึกษา

กฏการเลื่อนเงินเดือน.pdf

กฏการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

เลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ.pdf

การเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินผลงาน.pdf

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ให้ครูมีวิทยะฐานะ.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ระเบียบการลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบการลา.pdf

ระเบียบการลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา