ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ

การทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2653

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ได้รับ

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน

ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2654

นำโดย นายสงัด คำเรืองศรี             

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  

นายวรากรณ์งาน  ศรีนวลสกุล

ศึกษานิเทศก์ และคณะ


โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่         

ได้ดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือ

บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019